Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy. V prípade, ak nám osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania atď.) neposkytnete, potom nie je možné uzatvoriť zmluvu.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci:

                                 - fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

                                 - právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.vydavatelstvo-europa.sk v časti "Upraviť profil".

 

Prevádzkovateľ internetových stránok www.vydavatelstvo-europa.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú uchovávané, zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Prihlásenie